• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2022-05-13

Roczna ocena jakości powietrza za rok 2021

Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał i opublikował ocenę jakości powietrza za rok 2021 dla województwa mazowieckiego. Raport z rocznej oceny jakości powietrza dla województwa mazowieckiego za rok 2021 można pobrać na dole strony.

Obszary przekroczeń

Z rocznej oceny jakości powietrza dla województwa mazowieckiego wynika, że w 2021 roku w strefie miasto Płock ponownie nie stwierdzono przekroczeń poziomów normatywnych żadnej substancji.

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego NO2, podobnie jak w latach poprzednich, ponownie stwierdzono w strefie aglomeracja warszawska. Wyjątkiem w tym zakresie był rok 2020, w którym niższe poziomy stężeń były konsekwencją ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19, skutkujących ograniczeniem przemieszczania się ludzi i zmniejszonym korzystaniem z samochodów.

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM10 odnotowano w strefie aglomeracja warszawska i strefie mazowieckiej. W roku 2021 nastąpił wzrost stężeń w porównaniu z 2020 rokiem, co powiązane jest z warunkami meteorologicznymi, szczególnie w okresie jesienno-zimowym (np. dużo chłodniejszy początek roku powodował intensywniejsze procesy grzewcze).

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM2,5 (faza II) odnotowano w strefie mazowieckiej, strefie miasto Radom i strefie aglomeracja warszawska. Liczba stref była z przekroczeniami była więc większa niż w 2020 roku, w którym przekroczenie wystąpiło tylko w strefie mazowieckiej. Wysokie stężenia tego zanieczyszczenia wystąpiły głównie na obszarach miast, co w połączeniu z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi skutkowało powstawaniem przekroczeń.

Po raz pierwszy stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego SO2 w strefie mazowieckiej, co jest związane z emisjami ze strefy przemysłowej znajdującej się w północno-zachodniej części miasta Płock. Konsekwencją przekroczenia jest konieczność przygotowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego programu ochrony powietrza dla tego zanieczyszczenia.

Przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu ponownie stwierdzono w strefie mazowieckiej, strefie miasto Radom i strefie aglomeracja warszawska. Najwyższe stężenie zaobserwowano w Otwocku (niemal 4-krotne przekroczenie poziomu docelowego). W roku 2021 nastąpił wzrost stężeń i powierzchni obszarów przekroczeń w porównaniu z latami poprzednimi. Analizy pokazały, że przekroczenia powstawały przede wszystkim w obszarach charakteryzujących się starszą, indywidualnie ogrzewaną zabudową.

Główne przyczyny przekroczeń

W rocznej ocenie jakości powietrza dla województwa mazowieckiego za rok 2019 wskazano, że źródłami zanieczyszczenia powietrza w województwie mazowieckim są:

 1. emisja antropogeniczna pochodząca z sektora komunalno-bytowego (emisja powierzchniowa),

 2. emisja z komunikacji (emisja liniowa)

 3. emisja działalności przemysłowej (emisja punktowa).

 4. napływ zanieczyszczeń z pozostałego obszaru Polski i Europy.

Mając na uwadze powstałe przekroczenia, a także zmienność sytuacji meteorologicznej, niezbędna jest kontynuacja działań ograniczających emisje do powietrza.

 

Wyniki klasyfikacji stref - Dwutlenek siarki (SO2)

Tabela 1. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej SO2 - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla czasu
uśredniania stężeń SO2 - 1 godz.
Klasa strefy dla czasu
uśredniania stężeń SO2 - 24 godz
Klasa strefy dla SO2
1 aglomeracja warszawska PL1401 A A A
2 miasto Płock  PL1402 A A A
3 miasto Radom  PL1403 A A A
4 strefa mazowiecka  PL1404 A C C

Rysunek 1 Rozkład przestrzenny 4 maksymalnej wartości stężenia 24-godzinnego SO2 w województwie mazowieckim w 2021 roku

 

Wyniki klasyfikacji stref - Dwutlenek azotu (NO2)

Tabela 2 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej NO2 - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla czasu
uśredniania stężeń NO2 - 1 godz.
Klasa strefy dla czasu
uśredniania stężeń NO2 - rok
Klasa strefy dla NO2 (A albo C)
1 aglomeracja warszawska PL1401 A C C
2 miasto Płock  PL1402 A A A
3 miasto Radom  PL1403 A A A
4 strefa mazowiecka  PL1404 A A A

Rysunek 2 Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego NO2 w województwie mazowieckim w 2021 roku

 

Wyniki klasyfikacji stref – Tlenek węgla (CO)

Tabela 3 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej CO - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla CO
1 Aglomeracja Warszawska  PL1401 A
2 miasto Płock  PL1402 A
3 miasto Radom  PL1403 A
4 strefa mazowiecka  PL1404 A

 

Wyniki klasyfikacji stref - Benzen (C6H6)

Tabela 4 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej C6H6 - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla C6H6
1 Aglomeracja Warszawska  PL1401 A
2 miasto Płock  PL1402 A
3 miasto Radom  PL1403 A
4 strefa mazowiecka  PL1404 A

 

Wyniki klasyfikacji stref - Ozon (O3)

Tabela 5 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej O3 - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla O3 wg poziomu docelowego Klasa strefy dla O3 wg poziomu celu długoterminowego
1 Aglomeracja Warszawska  PL1401 A D2
2 miasto Płock  PL1402 A D2
3 miasto Radom  PL1403 A D2
4 strefa mazowiecka  PL1404 A D2

Rysunek 3 Rozkład przestrzenny liczby dni z przekroczeniem poziomu docelowego O3 na obszarze województwa mazowieckiego – średnia z 3 lat

 

Rysunek 4 Rozkład przestrzenny liczby dni z przekroczeniem poziomu celu długoterminowego O3 na obszarze województwa mazowieckiego w 2021 roku

 

Wyniki klasyfikacji stref – pył zawieszony PM10

Tabela 6 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej PM10 - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla czasu
uśredniania stężeń PM10 - 24 godz.
Klasa strefy dla czasu
uśredniania stężeń PM10 - rok
Klasa strefy dla PM10
1 Aglomeracja warszawska PL1401 C A C
2 miasto Płock  PL1402 A A A
3 miasto Radom  PL1403 A A A
4 strefa mazowiecka  PL1404 C A C

Rysunek 5 Rozkład przestrzenny 36 maksymalnej wartości stężenia 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10 w województwie mazowieckim w 2021 roku

 

Wyniki klasyfikacji stref – pył zawieszony PM2,5

Tabela 7 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej PM2,5 - ochrona zdrowia ludzi (poziom dopuszczalny - II faza)

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla PM2,5 faza II 
1 Aglomeracja Warszawska  PL1401 C1
2 miasto Płock  PL1402 A1
3 miasto Radom  PL1403 C1
4 strefa mazowiecka  PL1404 C1

Rysunek 6 Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego pyłu zawieszonego PM2,5 w województwie mazowieckim w 2021 roku

 

Wyniki klasyfikacji stref – ołów (Pb) w pyle zawieszonym PM10

Tabela 8 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej ołowiu (Pb) - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla Pb
1 Aglomeracja Warszawska  PL1401 A
2 miasto Płock  PL1402 A
3 miasto Radom  PL1403 A
4 strefa mazowiecka  PL1404 A

 

Wyniki klasyfikacji stref – arsen (As) w pyle zawieszonym PM10

Tabela 9 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej arsenu (As) - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla As
1 Aglomeracja Warszawska  PL1401 A
2 miasto Płock  PL1402 A
3 miasto Radom  PL1403 A
4 strefa mazowiecka  PL1404 A

 

Wyniki klasyfikacji stref – kadm (Cd) w pyle zawieszonym PM10

Tabela 10 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej kadmu (Cd) - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla Cd
1 Aglomeracja Warszawska  PL1401 A
2 miasto Płock  PL1402 A
3 miasto Radom  PL1403 A
4 strefa mazowiecka  PL1404 A

 

Wyniki klasyfikacji stref – nikiel (Ni) w pyle zawieszonym PM10

Tabela 11 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej niklu (Ni) - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla Ni
1 Aglomeracja Warszawska  PL1401 A
2 miasto Płock  PL1402 A
3 miasto Radom  PL1403 A
4 strefa mazowiecka  PL1404 A

 

Wyniki klasyfikacji stref – benzo(a)piren (BaP) w pyle zawieszonym PM10

Tabela 12 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej benzo(a)pirenu (BaP) - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla BaP
1 Aglomeracja Warszawska  PL1401 C
2 miasto Płock  PL1402 A
3 miasto Radom  PL1403 C
4 strefa mazowiecka  PL1404 C

Rysunek 7 Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w województwie mazowieckim w 2021 roku

 

Wyniki klasyfikacji stref ze względu na ochronę roślin

Tabela 13 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej SO2 - ochrona roślin

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla czasu
uśredniania stężeń SO2 - rok
Klasa strefy dla czasu
uśredniania stężeń SO2 – pora zimowa
Klasa strefy dla SO2
1 aglomeracja warszawska PL1404 A A A

 

Tabela 14 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej NOX - ochrona roślin

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla NOX
1 strefa mazowiecka  PL1404 A

 

Tabela 15 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej O3 - ochrona roślin

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla O3 wg poziomu docelowego Klasa strefy dla O3 wg poziomu celu długoterminowego
1 strefa mazowiecka PL1404 A D2

Rysunek 8 Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika AOT40 uśrednionego dla okresu 5 lat województwie mazowieckim w 2021 roku

Opublikowano: 2022-05-13

Przez:admin