• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2021-05-19

Normy jakości powietrza

Definicje

Informacje o poziomach substancji w powietrzu zawarte są w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, w którym zawarte są następujące definicje:

 • poziom substancji w powietrzu – stężenie substancji w powietrzu w odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej substancji w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni

 • poziom dopuszczalny – stężenie substancji, które ma być osiągnięte w określonym terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany

 • poziom docelowy – stężenie substancji, które ma być osiągnięte w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych; poziom ten ustala się w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość

 • poziom celu długoterminowego – stężenie substancji, poniżej którego, bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość jest mało prawdopodobny; poziom ten ma być osiągnięty w długim okresie czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może być osiągnięty za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych

 • poziom informowania – stężenie substancji, powyżej którego istnieje zagrożenie zdrowia ludzkiego wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń wrażliwych grup ludności, w przypadku którego niezbędna jest natychmiastowa i właściwa informacja

 • poziom alarmowy – stężenie substancji, którego nawet krótkotrwałe przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi

Wartości

Normy jakości powietrza w odniesieniu do poszczególnych substancji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Poziomy są zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin.

Tabela. Poziomy niektórych substancji w powietrzu

Substancja

Okres uśredniania

Dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami

Jednostka

Stężenie

Termin osiągnięcia

Rodzaj poziomu

Kategoria

Pył PM2,5

rok

-

[µg/m3]

251

2015

dopuszczalny

ochrona zdrowia

Pył PM2,5

rok

-

[µg/m3]

202

2020

dopuszczalny

ochrona zdrowia

Pył PM10

24h

35

[µg/m3]

50

2005

dopuszczalny

ochrona zdrowia

Pył PM10

rok

-

[µg/m3]

40

2005

dopuszczalny

ochrona zdrowia

Pył PM10

24h

 

[µg/m3]

100

-

informowania

ochrona zdrowia

Pył PM10

24h

 

[µg/m3]

150

-

alarmowy

ochrona zdrowia

NO2

1h

18

[µg/m3]

200

2010

dopuszczalny

ochrona zdrowia

NO2

rok

-

[µg/m3]

40

2010

dopuszczalny

ochrona zdrowia

NO2

1h

-

[µg/m3]

400

-

alarmowy

ochrona zdrowia

B(a)P

rok

-

[ng/m3]

1

2013

docelowy

ochrona zdrowia

SO2

1h

24

[µg/m3]

350

2005

dopuszczalny

ochrona zdrowia

SO2

24h

3

[µg/m3]

125

2005

dopuszczalny

ochrona zdrowia

SO2

rok

i pora zimowa

(1 X-31 III)

-

[µg/m3]

20

2003

dopuszczalny

ochrona roślin

SO2

1h

-

[µg/m3]

500

-

alarmowy

ochrona zdrowia

O3

8h

-

[µg/m3]

120

2010

docelowy

ochrona zdrowia

O3

1h

-

[µg/m3]

180

-

informowania

ochrona zdrowia

O3

1h

-

[µg/m3]

240

-

alarmowy

ochrona zdrowia

O3

okres wegetacyjny
(1 V - 31 VII)

-

µg/m3·h

18 0003

2010

docelowy

ochrona roślin

O3

8h

-

[µg/m3]

120

2020

celu długoterminowego

ochrona zdrowia

O3

okres wegetacyjny
(1 V - 31 VII)

-

µg/m3·h

6 0003

2020

celu długoterminowego

ochrona roślin

C2H6

rok kalendarzowy

-

[µg/m3]

5

2010

dopuszczalny

ochrona zdrowia

NOx

rok kalendarzowy

-

[µg/m3]

30

2003

dopuszczalny

ochrona roślin

Pb

rok kalendarzowy

-

[µg/m3]

0,5

2005

dopuszczalny

ochrona zdrowia

CO

8h

-

[µg/m3]

10 000

2005

dopuszczalny

ochrona zdrowia

As

rok kalendarzowy

-

[ng/m3]

6

2013

docelowy

ochrona zdrowia

Cd

rok kalendarzowy

-

[ng/m3]

5

2013

docelowy

ochrona zdrowia

Ni

rok kalendarzowy

-

[µg/m3]

20

2013

docelowy

ochrona zdrowia

 

1stężenie dla fazy I - poziom dopuszczalny do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r.

2stężenie dla fazy II - poziom dopuszczalny do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r.

3 wyrażony jako AOT40

Objaśnienia

 • substancja – pierwiastek chemiczny lub jego związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka, tut. substancja dla której prowadzi się monitoring jakości powietrza

 • okres uśrednienia – ustalony (uśredniony) czas występowania w powietrzu stężenia substancji

 • dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami – liczba dni w ustalonym czasie, w których mogą występować przekroczenia normy jakości powietrza

 • jednostka – miara poziomu substancji w powietrzu

 • stężenie – ilość substancji w danej objętości, np. g/m3

 • termin osiągnięcia – termin, do którego mają zostać osiągnięte poziomy substancji w powietrzu (poprzez ich obniżenie); po tym terminie poziom substancji nie powinien być przekraczany;

 • rodzaj poziomu – odnosi się do norm jakości powietrza, np. (poziom informowania, poziom docelowy)

 • kategoria – powód, ze względu na który określona została norma jakości powietrza (np. ochrona zdrowia, ochrona roślin)

Opublikowano: 2021-05-19

Przez:admin