• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

Oświadczenie w sprawie dostępności

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej „Urzędem”) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowe zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwanej dalej „Ustawą”).

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-13.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą.

Treści niedostępne:
 • Niektóre filmy mogą nie zawierać napisów dla osób niesłyszących i głuchych,
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
 • Niektóre dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne, ponieważ:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Udogodnienia
 • Wersja kontrastowa

 • Zmiana rozmiaru czcionki

Na stronie internetowej możesz używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20
Ostatni przegląd i aktualizacja deklaracji: 2024-03-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny za pomocą walidatorów Wave i Tingtun Checker (walidator jest narzędziem on-line i służy do sprawdzania poprawności zastosowanego kodu HTML badanej strony ze standardami HTML i XHTML). Strona internetowa w 100% pozytywnie przechodzi test walidacji WCAG 2.1 na podstawie wyniku walidatorów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej skontaktuj się z Wiolettą Buszko lub Piotrem Wojciechowiczem, pracownikami Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, adres poczty e-mail: powietrze@mazovia.pl

Tą samą drogą możesz złożyć wniosek o udostępnienie informacji w formie alternatywnej i żądać zapewnienia dostępności.

Masz prawo do żądania:
 • zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej/aplikacji mobilnej lub jej elementu,
 • udostępnienia informacji w formie alternatywnej.
Żądanie powinno zawierać:
 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • dogodny sposób przedstawienia informacji w przypadku alternatywnego sposobu dostępu.
Zrealizujemy żądanie niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli dotrzymanie terminu będzie niemożliwe to niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Podamy kiedy będziemy mogli zrealizować żądanie (nie później niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe to zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skarga

Masz prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej/aplikacji mobilnej lub  jej elementu:
 • jeżeli odmówimy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej/aplikacji mobilnej lub jej elementu,
 • gdy odmówisz ze skorzystania z zaproponowanego przez nas, alternatywnego sposobu dostępu.
Do rozpatrywania skarg stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.
Skargę wyślij do Marszałka Województwa Mazowieckiego: Skargę możesz przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa

Jak dojechać?
Najbliższy przystanek: Park Praski, Dworzec Wileński.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli
Główne wejście do budynku znajduje się ponad poziomem ulicy. Na parterze znajduje się ochrona budynku. Ochrona udostępnia schodołaz lub umożliwia skorzystanie z wejścia bocznego (przez bramę), które jest usytuowane na poziomie ulicy. W celu powiadomienia ochrony o potrzebie skorzystania ze schodołaza lub wejścia bocznego należy nacisnąć przycisk znajdujący się po lewej stronie przed wejściem do budynku. Przycisk znajduje się pod parapetem.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek jest wyposażony w windy. W budynku jest klatka schodowa. Część korytarzy dostosowana jest dla osób poruszających się na wózkach. Część korytarzy jest zbyt wąska. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne
Budynek wyposażony jest w schodołaz. W wejściu boczny jest usytuowana pochylnia, o wysokości około 5 cm. W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością
Przy wejściu do budynku znajdują się ogólnodostępne, płatne miejsca postojowe. Brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Inne informacje
Nad drzwiami wejściowymi do każdej siedziby Urzędu jest znacznik TOTUPOINT .

Do wszystkich siedzib Urzędu i znajdujących się w nich pomieszczeń możesz wejść w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.

Możesz skorzystać z tłumacza on-line: Kliknij w ikonę „Połącz z tłumaczem”, żeby rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego możesz skorzystać także podczas wizyty w Urzędzie.

Koordynatorzy dostępności w Urzędzie