• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.powietrze.mazovia.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-08.

Data sporządzenia oświadczenia: 2020-03-20.

Strona internetowa w 100% pozytywnie przechodzi test walidacji WCAG 2.1 na podstawie wyniku walidatora Tingtun Checker.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz w oparciu o wynik walidacji walidatora Tingtun Checker.

Status pod względem z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Wioletta Buszko, pracownik Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza, adres poczty e-mail: powietrze@mazovia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego informację o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także przesłać skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności budynku

Budynek w którym mieści się Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest zlokalizowany przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5 w Warszawie.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Kłopotowskiego.

Do wejścia prowadzą schody.

W przypadku osób poruszających się na wózkach, ochrona budynku udostępnia wejście od dziedzińca, przy którym znajduje się rampa dla wózków.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1,2,3.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje także możliwość umówienia się na spotkanie, by załatwić sprawę w urzędzie i skorzystać w tym czasie z pomocy tłumacza języka migowego. W tym celu, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem należy złożyć wniosek do urzędu. To czas niezbędny na odpowiednie przygotowanie organizacyjne. Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie skontaktuje się z osobą składającą wniosek i potwierdzi organizację spotkania oraz jego datę i godzinę. Informujemy o możliwości skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego on-line https://tlumacz.migam.org/Mazovia . Klikając w ikonę "Połącz z tłumaczem" można rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego można skorzystać także podczas wizyty w urzędzie. Więcej informacji w tej sprawie znajduje się na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego pod adresem: www.mazovia.pl