• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2023-05-04

Roczna ocena jakości powietrza za rok 2022

Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał i opublikował ocenę jakości powietrza za rok 2022 dla województwa mazowieckiego. Można ją pobrać na dole strony.

Obszary przekroczeń

Z rocznej oceny jakości powietrza dla województwa mazowieckiego wynika, że ze względu na kryterium ochrony zdrowia ludzi, stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych w trzech strefach województwa w zakresie następujących substancji:

 • aglomeracja warszawska (dwutlenek azotu, pył zawieszony PM10),
 • miasto Radom (benzo(a)piren),
 • strefa mazowiecka (benzo(a)piren).

W żadnej strefie nie został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM2,5. W latach wcześniejszych takie przekroczenia występowały.

W roku 2022 na całym obszarze województwa dotrzymany został poziom dopuszczalny dla dwutlenku siarki. Jednak nadal w 2022 roku występowały epizody wysokich stężeń tego zanieczyszczenia na obszarze gminy Stara Biała, co było związane z emisjami ze strefy przemysłowej znajdującej się w północnozachodniej części miasta Płock.

Podobnie jak w latach poprzednich, podwyższone stężenia benzo(a)pirenu rejestrowano w okresie grzewczym. Główną przyczyną przekroczeń była emisja pochodzącą z indywidualnego ogrzewania budynków.

Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 i średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu na obszarze aglomeracji warszawskiej jest efektem intensywnego ruchu samochodowego i unosu zanieczyszczeń pyłowych z dróg.

Zaobserwowana w 2022 r., w stosunku do lat poprzednich, poprawa jakości powietrza prawdopodobnie wynika z działań prowadzonych na rzecz ochrony powietrza wynikających m.in. z realizacji programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego i uchwały antysmogowej oraz korzystnych warunków meteorologicznych. W porównaniu z poprzednimi latami, w 2022 r. wystąpiły cieplejsze miesiące zimowe, częstsze okresy wietrzne oraz opady. Czynniki te wpłynęły na obserwowalnie niższe emisje do powietrza z urządzeń grzewczych.

Główne przyczyny przekroczeń

W rocznej ocenie za 2022 r. wskazano, że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w województwie mazowieckim jest emisja antropogeniczna pochodząca z sektora komunalno-bytowego (emisja powierzchniowa), powstająca w wyniku indywidualnego ogrzewania gospodarstw domowych.

Mniejszy udział w aglomeracji warszawskiej i dużych miastach stanowią emisje z transportu (emisja liniowa). Związane są one z ruchem pojazdów i spalaniem paliw. Zanieczyszczenia pyłowe powstają głównie w wyniku ścierania się hamulców, opon i nawierzchni dróg oraz unosu zanieczyszczeń z powierzchni dróg, natomiast tlenki azotu są emitowane z rur wydechowych.

Przemysł, ze względu na dużą wysokość kominów, eksportuje zanieczyszczenia głównie poza granice województwa.

Znaczący udział w stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa ma ich napływ z obszaru Polski oraz Europy.

Rysunek 1 Udziały źródeł emisji w poszczególnych zanieczyszczeniach powietrza w województwie mazowieckim w 2022 r.

Wyniki klasyfikacji stref - Dwutlenek siarki (SO2)

Tabela 1. Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej SO2 - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla czasu
uśredniania stężeń SO2 - 1 godz.
Klasa strefy dla czasu
uśredniania stężeń SO2 - 24 godz
Klasa strefy dla SO2
1 aglomeracja warszawska PL1401 A A A
2 miasto Płock  PL1402 A A A
3 miasto Radom  PL1403 A A A
4 strefa mazowiecka  PL1404 A A A

Wyniki klasyfikacji stref - Dwutlenek azotu (NO2)

Tabela 2 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej NO2 - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla czasu
uśredniania stężeń NO2 - 1 godz.
Klasa strefy dla czasu
uśredniania stężeń NO2 - rok
Klasa strefy dla NO2 (A albo C)
1 aglomeracja warszawska PL1401 C A C
2 miasto Płock  PL1402 A A A
3 miasto Radom  PL1403 A A A
4 strefa mazowiecka  PL1404 A A A

Rysunek 2 Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego NO2 w województwie mazowieckim w 2022 roku

Rysunek 3 Zasięg obszaru przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężenia NO2 określonego ze względu na ochronę zdrowia ludzi w województwie mazowieckim w 2022 roku

 

Wyniki klasyfikacji stref – Tlenek węgla (CO)

Tabela 3 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej CO - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla CO
1 Aglomeracja Warszawska  PL1401 A
2 miasto Płock  PL1402 A
3 miasto Radom  PL1403 A
4 strefa mazowiecka  PL1404 A

 

Wyniki klasyfikacji stref - Benzen (C6H6)

Tabela 4 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej C6H6 - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla C6H6
1 Aglomeracja Warszawska  PL1401 A
2 miasto Płock  PL1402 A
3 miasto Radom  PL1403 A
4 strefa mazowiecka  PL1404 A

 

Wyniki klasyfikacji stref - Ozon (O3)

Tabela 5 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej O3 - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla O3 wg poziomu docelowego Klasa strefy dla O3 wg poziomu celu długoterminowego
1 Aglomeracja Warszawska  PL1401 A D2
2 miasto Płock  PL1402 A D2
3 miasto Radom  PL1403 A D2
4 strefa mazowiecka  PL1404 A D2

Rysunek 4 Rozkład przestrzenny liczby dni z przekroczeniem poziomu docelowego O3 na obszarze województwa mazowieckiego – średnia z 3 lat

 

Rysunek 5 Rozkład przestrzenny liczby dni z przekroczeniem poziomu celu długoterminowego O3 na obszarze województwa mazowieckiego w 2022 roku

Rysunek 6 Zasięg obszarów przekroczeń poziomu celu długoterminowego dla ozonu określonego ze względu na ochronę zdrowia ludzi w województwie mazowieckim w 2022 roku

Wyniki klasyfikacji stref – pył zawieszony PM10

Tabela 6 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej PM10 - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla czasu
uśredniania stężeń PM10 - 24 godz.
Klasa strefy dla czasu
uśredniania stężeń PM10 - rok
Klasa strefy dla PM10
1 Aglomeracja warszawska PL1401 C C A
2 miasto Płock  PL1402 A A A
3 miasto Radom  PL1403 A A A
4 strefa mazowiecka  PL1404 A A A

Rysunek 7 Rozkład przestrzenny 36 maksymalnej wartości stężenia 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10 w województwie mazowieckim w 2022 roku

Rysunek 8 Zasięg obszarów przekroczeń dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 określonego ze względu na ochronę zdrowia ludzi w województwie mazowieckim w 2022 roku

Wyniki klasyfikacji stref – pył zawieszony PM2,5

Tabela 7 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej PM2,5 - ochrona zdrowia ludzi (poziom dopuszczalny - II faza)

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla PM2,5 faza II 
1 Aglomeracja Warszawska  PL1401 A1
2 miasto Płock  PL1402 A1
3 miasto Radom  PL1403 A1
4 strefa mazowiecka  PL1404 A1

Rysunek 9 Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego pyłu zawieszonego PM2,5 w województwie mazowieckim w 2022 roku

Wyniki klasyfikacji stref – ołów (Pb) w pyle zawieszonym PM10

Tabela 8 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej ołowiu (Pb) - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla Pb
1 Aglomeracja Warszawska  PL1401 A
2 miasto Płock  PL1402 A
3 miasto Radom  PL1403 A
4 strefa mazowiecka  PL1404 A

 

Wyniki klasyfikacji stref – arsen (As) w pyle zawieszonym PM10

Tabela 9 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej arsenu (As) - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla As
1 Aglomeracja Warszawska  PL1401 A
2 miasto Płock  PL1402 A
3 miasto Radom  PL1403 A
4 strefa mazowiecka  PL1404 A

 

Wyniki klasyfikacji stref – kadm (Cd) w pyle zawieszonym PM10

Tabela 10 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej kadmu (Cd) - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla Cd
1 Aglomeracja Warszawska  PL1401 A
2 miasto Płock  PL1402 A
3 miasto Radom  PL1403 A
4 strefa mazowiecka  PL1404 A

 

Wyniki klasyfikacji stref – nikiel (Ni) w pyle zawieszonym PM10

Tabela 11 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej niklu (Ni) - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla Ni
1 Aglomeracja Warszawska  PL1401 A
2 miasto Płock  PL1402 A
3 miasto Radom  PL1403 A
4 strefa mazowiecka  PL1404 A

 

Wyniki klasyfikacji stref – benzo(a)piren (BaP) w pyle zawieszonym PM10

Tabela 12 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej benzo(a)pirenu (BaP) - ochrona zdrowia ludzi

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla BaP
1 Aglomeracja Warszawska  PL1401 A
2 miasto Płock  PL1402 A
3 miasto Radom  PL1403 C
4 strefa mazowiecka  PL1404 C

Rysunek 10 Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w województwie mazowieckim w 2022 roku

Rysunek 11 Zasięg obszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, określonego ze względu na ochronę zdrowia ludzi w województwie mazowieckim w 2022 roku

Wyniki klasyfikacji stref ze względu na ochronę roślin

Tabela 13 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej SO2 - ochrona roślin

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla czasu
uśredniania stężeń SO2 - rok
Klasa strefy dla czasu
uśredniania stężeń SO2 – pora zimowa
Klasa strefy dla SO2
1 aglomeracja warszawska PL1404 A A A

 

Tabela 14 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej NOX - ochrona roślin

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla NOX
1 strefa mazowiecka  PL1404 A

 

Tabela 15 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej O3 - ochrona roślin

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla O3 wg poziomu docelowego Klasa strefy dla O3 wg poziomu celu długoterminowego
1 strefa mazowiecka PL1404 A D2

Rysunek 12 Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika AOT40 uśrednionego dla okresu 5 lat województwie mazowieckim

Rysunek 13 Zasięg obszarów przekroczeń poziomu celu długoterminowego AOT40 ozonu ustanowionego ze względu na ochronę roślin w województwie mazowieckim w 2022 roku

Pliki do pobrania

Opublikowano: 2023-05-04

Przez:admin