• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2019-03-21

Przypomnienie o konieczności wymiany do końca 2022 r. pozaklasowych kotłów, tzw. „kopciuchów”

Mieszkańcy Mazowsza!

Samorząd Województwa Mazowieckiego przypomina, że na obszarze województwa mazowieckiego od 11 listopada 2017 r. obowiązuje uchwała antysmogowa – uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/17 z dnia 24 października 2017r.  w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. 27.10.2017 r. poz. 9600), zgodnie z którą na wymianę pozaklasowych kotłów pozostało 3,5 roku (do końca 2022).

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego obowiązującym wszystkich mieszkańców województwa, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie. Ograniczenia i zakazy w niej wymienione dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli właścicieli w szczególności:

 • pieców,

 • kominków,

 • kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Od dnia wejścia w życie uchwały, czyli od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły i kominki spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzeń Komisji UE):

Od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,

 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,

 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),

Ponadto uchwała wprowadza następujące regulacje:

 • od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, czyli tzw. „kopciuchów”,

 • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

 • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,

 • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Należy również pamiętać, że  przestrzeganie przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą może być kontrolowane zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. Użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

Ważne!

Zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

W dniu 12 marca br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe. Dzięki tej nowelizacji uszczelniono przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu kotłów na paliwo stałe. Zgodnie ze zmienionymi przepisami, z dniem ich wejścia w życie, zakazane zostało wprowadzanie do obrotu, rozumiane jako każde rozporządzenie produktem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, w tym najem oraz sprzedaż za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub realizowaną w innej formie niż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, kotłów na paliwa stałe niespełniających wymagań określonych  w tym rozporządzeniu.

Dotyczy to przede wszystkim tzw. „kopciuchów”, tj. pieców i kotłów pozaklasowych, które nadal można było kupować pod szyldem kotłów wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej czy kotłów opalanych biomasą niedrzewną.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Pełnomocnika Rządu RP ds. Czystego Powietrza, Pana Ministra Piotra Woźnego, każdy kto znajdzie w sprzedaży (zarówno tradycyjnej jak i internetowej) kocioł niespełniający wymogów rozporządzenia proszony jest o przekazanie informacji na czystepowietrze@mpit.gov.pl. Zbiorcza informacja zostanie przekazana do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zadbajmy razem o czyste powietrze!

Opublikowano: 2019-03-21

Przez:admin