• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2023-10-18

Nabór wniosków MDCC – 10/11 2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulamin udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1656/440/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 października 2023 r. w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła” (zwanego dalej „Regulaminem”), ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła” (zwanego dalej: „MDCC”).

Szczegółowe warunki dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu MDCC zostały określone w Regulaminie. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www.powietrze.mazovia.pl.

I.Sposób i termin składania wniosków:

W ramach naboru Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek, który może dotyczyć jednego lub obu zadań, o których mowa w Regulaminie.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu MDCC należy sporządzić na wzorze wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gminy (wójt/ burmistrz/ prezydent) przy kontrasygnacie skarbnika gminy/miasta. Należy pamiętać, aby dołączyć do wniosku wszystkie wymagane załączniki.

Prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu MDCC, można składać od 18 października 2023 r. do 15 listopada 2023 r., wyłącznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /umwm/skrytka lub /umwm/SkrytkaESP).

W przypadku awarii platformy ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku na adres e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl, przy czym nie zwalnia to Wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego Wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów. Ponadto, w takim przypadku należy w treści wiadomości e- mail podać informację o awarii platformy ePUAP.

Wnioski złożone w innym trybie niż sposoby wskazane powyżej, na inne adresy lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 15 listopada 2023 r.

II.Uprawnieni Wnioskodawcy:

Do składania wniosków w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła” uprawnione są gminy z terenu województwa mazowieckiego, które realizują (bądź rozpoczną realizację przed podpisaniem umowy dotacji) program polegający na udzielaniu mieszkańcom dodatku do zakupu nośników energii, lub dotacji do wymiany źródeł ciepła lub termomodernizacji budynków mieszkalnych.

III.Rodzaje zadań:

Gminy mogą uzyskać dofinansowanie na:

1. zakup nośników energii (tj. paliw wskazanych w Regulaminie oraz energii elektrycznej) dla mieszkańców ponoszących zwiększone koszty ogrzewania w związku ze zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów nisko lub zeroemisyjnych, lub

2. poprawę efektywności energetycznej budynków w ramach lokalnych i krajowych programów lub instrumentów finansowych (wymiana źródeł ciepła).

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w Regulaminie.

Ważne! Nazwa zadania wpisywana do wniosku musi być syntetyczna (maksymalnie 10 wyrazów) oraz nie powinna zawierać szczegółowych danych, np. liczby mieszkańców, którym zostanie przekazana dotacja. Nazwy zadań będą umieszczane w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego zatwierdzającej listę Beneficjentów programu, a więc każda zmiana nazwy zadania będzie wymagała zmiany uchwały sejmiku, co może spowodować opóźnienie w wypłacie lub rozliczeniu dotacji.

IV.Zasady udzielania pomocy finansowej:

Dotacja może wynieść do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 300 000 zł.

Ważne! Samorząd Województwa Mazowieckiego przewidział przyznawanie pomocy finansowej w formie dotacji wypłacanej „z góry”, tj. w ciągu 14 dni od podpisania umowy dotacji.

V.Sposób rozpatrywania wniosków:

Wnioski złożone w ramach programu MDCC podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, której dokonuje Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwany dalej: Departamentem PZ). Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności Wniosku z wymogami formalnymi określonymi w Regulaminie. Wniosek niespełniający wymogów formalnych, po wezwaniu przez Departament PZ, może zostać uzupełniony w wyznaczonym terminie. Prawidłowo poprawione lub uzupełnione Wnioski poddaje się ocenie merytorycznej. Kryteria oceny merytorycznej zostały wyszczególnione w § 7 ust. 5 Regulaminu. Od wyniku oceny merytorycznej Zadania przeprowadzonej przez Departament PZ nie przysługują środki odwoławcze. Zarząd Województwa Mazowieckiego rekomenduje wybrane Zadania do przyznania Pomocy finansowej Sejmikowi Województwa Mazowieckiego. Decyzję o wyrażeniu zgody na przyznanie Pomocy finansowej w ramach programu MDCC podejmuje Sejmik Województwa Mazowieckiego w formie uchwały. Zatwierdzoną Listę Beneficjentów ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych www.mazovia.plwww.powietrze.mazovia.pl. Od uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zatwierdzającej Listę Beneficjentów programu ”Mazowsze dla czystego ciepła”, nie przysługują środki odwoławcze.

VI.Termin realizacji zadania:

Po weryfikacji i ocenie złożonych w terminie naboru wniosków, Zarząd Województwa Mazowieckiego zarekomenduje wybrane Zadania do przyznania pomocy finansowej Sejmikowi Województwa Mazowieckiego. Po podjęciu przez Sejmik uchwały zatwierdzającej Listę Beneficjentów programu zostaną zawarte z Beneficjentami Umowy dotacji (I kw. 2024 r.). Warunkiem rozliczenia Zadania jest zrealizowanie Zadania i wydatkowanie Pomocy finansowej zgodnie z Regulaminem oraz Umową dotacji oraz pokrycie przez Beneficjenta wszystkich kosztów związanych z Zadaniem w terminie jego realizacji określonym w Umowie dotacji, jednak nie później niż do 31 grudnia 2024 r. Potwierdzeniem zrealizowania Zadania będzie złożenie przez Beneficjenta zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie, w terminie określonym w Umowie dotacji, jednak nie później niż do 15 stycznia 2025 r., Sprawozdania końcowego.

VII.Dane kontaktowe:

Informacji w sprawie programu „Mazowsze dla czystego ciepła” udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

1. Natalia Leska, tel. (22) 59 79 234;

2. Joanna Milczarek, tel. (22) 59 79 098;

3. Żaneta Zach, tel. (22) 59 79 063;

4. Wioletta Buszko, tel. (22) 59 79 096.

Opublikowano: 2023-10-18

Przez:admin