• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2023-04-26

Lista Beneficjentów programu Mazowsze dla czystego powietrza 2023

25 kwietnia 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 61/23 w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”.

Załącznikami do ww. uchwały są: Lista Beneficjentów oraz Lista Rezerwowa. Uchwałą tą przyznano gminom pomoc finansową na dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań.

Lista Beneficjentów oraz Lista Rezerwowa zostały uszeregowane wg punktacji otrzymanej w ocenie merytorycznej wniosków oraz względem wskaźnika G na rok 2023, tj. wskaźnika podstawowych dochodów na jednego mieszkańca gminy. Zadania, które otrzymały jednakową liczbę punktów uszeregowano w ten sposób, że wyżej na liście znalazło się zadanie zgłoszone przez gminę z niższą wartością wskaźnika G.

Na Listę Beneficjentów wpisane zostały w pierwszej kolejności zadania oznaczone przez gminy jako Priorytetowe które w wyniku przeprowadzonej oceny otrzymały największą liczbę punktów, aż do momentu osiągnięcia kwoty przeznaczonej na realizację programu, tj. 10 361 500,00 zł.

Następnie utworzono Listę Rezerwową uwzględniając pozostałe wnioski zaczynając od reszty wniosków priorytetowych a następnie wniosków niepriorytetowych. W przypadku, gdy pula środków programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” zostanie zwiększona lub zwolni się odpowiednia ilość środków lub gminy znajdujące się na Liście Beneficjentów zrezygnują z realizacji zadania, pomoc finansowa zostanie przyznana gminom zgodnie z kolejnością wskazaną na Liście Rezerwowej.

Opublikowano: 2023-04-26

Przez:admin