• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2021-05-19

Roczna ocena jakości powietrza za rok 2018

Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał i opublikował ocenę jakości powietrza za rok 2018 dla województwa mazowieckiego. Raport przedstawia diagnozę stanu jakości powietrza w województwie. Ocena ma kluczowe znaczenie dla działań naprawczych, ponieważ wynika z niej, że na terenie województwa przekraczane są stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5, benzo(a)pirenu, i dwutlenku azotu i to dla tych substancji powinien zostać określony nowy program ochrony powietrza.

Raport z rocznej oceny jakości powietrza dla województwa mazowieckiego za rok 2018 można pobrać na dole strony.

Dla wszystkich 4 stref (Aglomeracja Warszawska, miasto Płock, miasto Radom, strefa mazowiecka) ze względu na ochronę zdrowia nie stwierdzono przekroczeń norm dla poniższych substancji (klasa A):

 • dwutlenek siarki (SO2),

 • tlenek węgla (CO),

 • benzen (C6H6),

 • ołów (Pb) w pyle zawieszonym PM10,

 • arsen (As) w pyle zawieszonym PM10,

 • kadm (Cd) w pyle zawieszonym PM10,

 • nikiel (Ni) w pyle zawieszonym PM10

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje z rocznej oceny jakości powietrza na temat zanieczyszczeń dla których stwierdzono przekroczenia.

 

Wyniki klasyfikacji stref - Dwutlenek azotu (NO2)

Tabela 2 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej NO2 - ochrona zdrowia ludzi

Lp.

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasa strefy dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń NO(klasyfikacja wg parametrów) - klasa A albo C - 1 godz.

Klasa strefy dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń NO(klasyfikacja wg parametrów) - klasa A albo C - rok

Klasa strefy dla SO2 (A albo C)

1

Aglomeracja Warszawska

PL1401

A

C

C

2

miasto Płock

PL1402

A

A

A

3

miasto Radom

PL1403

A

A

A

4

strefa mazowiecka

PL1404

A

A

A

Rysunek 1 Rozkład przestrzenny wartości średniorocznej NO2

 

Wyniki klasyfikacji stref - Ozon (O3)

Tabela 5 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej O3 - ochrona zdrowia ludzi

Lp.

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasa strefy dla O3 wg poziomu docelowego

Klasa strefy dla O3 wg poziomu celu długoterminowego

1

Aglomeracja Warszawska

PL1401

A

D2

2

miasto Płock

PL1402

A

D2

3

miasto Radom

PL1403

A

D2

4

strefa mazowiecka

PL1404

A

D2

Rysunek 2 Rozkład przestrzenny liczby dni, w których najwyższa ośmiogodzinna średnia krocząca stężeń ozonu jest wyższa niż 120 μg/m3 na obszarze województwa mazowieckiego uśrednione dla trzech lat 2016-2018

 

Wyniki klasyfikacji stref – pył zawieszony PM10

Tabela 6 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej PM10 - ochrona zdrowia ludzi

Lp.

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasa strefy dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń PM10 (klasyfikacja wg parametrów) - klasa A albo C - 24 godz.

Klasa strefy dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń PM10 (klasyfikacja wg parametrów) - klasa A albo C - rok

Klasa strefy dla PM10 (A albo C)

1

Aglomeracja Warszawska

PL1401

C

C

C

2

miasto Płock

PL1402

C

A

C

3

miasto Radom

PL1403

C

A

C

4

strefa mazowiecka

PL1404

C

A

C

Rysunek 3 Rozkład stężeń PM10-rok na obszarze województwa mazowieckiego, cel: ochrona zdrowia

Rysunek 4 Rozkład stężeń PM10-24h (36-te maksimum w roku) na obszarze województwa mazowieckiego, cel: ochrona zdrowia

 

Wyniki klasyfikacji stref – pył zawieszony PM2,5

Tabela 7 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej PM2,5 - ochrona zdrowia ludzi (poziom dopuszczalny - I faza)

Lp.

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasa strefy dla PM2,5 faza I (A albo C)

1

Aglomeracja Warszawska

PL1401

A

2

miasto Płock

PL1402

A

3

miasto Radom

PL1403

A

4

strefa mazowiecka

PL1404

C

 

Tabela 8 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej PM2,5 - ochrona zdrowia ludzi (poziom dopuszczalny - II faza)

Lp.

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasa strefy dla PM2,5 faza II (A albo C)

1

Aglomeracja Warszawska

PL1401

C1

2

miasto Płock

PL1402

C1

3

miasto Radom

PL1403

C1

4

strefa mazowiecka

PL1404

C1

Rysunek 5 Rozkład stężeń PM2,5-rok na obszarze województwa mazowieckiego, cel: ochrona zdrowia

 

Wyniki klasyfikacji stref – benzo(a)piren (BaP) w pyle zawieszonym PM10

Tabela 13 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej benzo(a)pirenu (BaP) - ochrona zdrowia ludzi

Lp.

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasa strefy dla BaP (A albo C)

1

Aglomeracja Warszawska

PL1401

C

2

miasto Płock

PL1402

C

3

miasto Radom

PL1403

C

4

strefa mazowiecka

PL1404

C

Rysunek 6 Rozkład stężeń B(a)P-rok na obszarze województwa mazowieckiego, cel: ochrona zdrowia

 

Wyniki klasyfikacji stref ze względu na ochronę roślin

Dla strefy mazowieckiej ze względu na ochronę roślin nie stwierdzono przekroczeń norm dla poniższych substancji (klasa A):

 • dwutlenek siarki (SO2),

 • tlenki azotu (NOx)

 • ozon (O3) poziom docelowy.

Natomiast stwierdzono przekroczenia dotyczące ozony – pozom długoterminowy.

 

Tabela 17 Wyniki klasyfikacji stref w ocenie rocznej dotyczącej O3 poziom długoterminowy - ochrona roślin

Lp.

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasa strefy dla O3 (D1 albo D2)

1

strefa mazowiecka

PL1404

D3

Rysunek 7 Rozkład przestrzenny wskaźnika AOT40 na obszarze strefy mazowieckiej uśredniony dla 5 lat

 

Główne przyczyny przekroczeń

W rocznej ocenie jakości powietrza jako główne przyczyny powstawania przekroczeń wskazano:

 1. oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków;

 2. napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy;

 3. oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów,

 4. warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu.

Na podstawie rocznej oceny jakości powietrza za rok 2018 opracowany został program ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego, który obowiązuje od 30 września 2020 r. do końca 2026 r. Z programem można zapoznać się na stronie: https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,4148,11520.html

 

Pliki do pobrania

Opublikowano: 2021-05-19

Przez:admin