• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2023-02-23

Mazowsze dla czystego ciepła 2023 – zmiana regulaminu

Zmiana Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023”

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego 21 lutego br. podjął uchwałę nr 295/386/23 zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023”.

Zmiana Regulaminu dotyczy:

1)  doprecyzowania zapisów dotyczących możliwości udzielania i przekazywania pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów koniecznych do poniesienia przy poprawie efektywności energetycznej budynków z lokalami, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów;

2)  doprecyzowania zapisów dotyczących możliwości udzielania i przekazywania pomocy finansowej gminom, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wkładu własnego w rządowym programie „Stop Smog”;

3)  wydłużenia terminu zakończenia naboru Wniosków do dnia 14 marca 2023 r.;

4)  doprecyzowania zapisów dotyczących kosztów kwalifikowalnych;

5)  korekty „Wytycznych oceny merytorycznej wniosków (załącznik nr 3) dotyczącej punktacji przyznawanej za posiadanie przez gminę diagnozy ubóstwa energetycznego.

W uchwale Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 183/383/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. w § 3 po pkt 6 dodano pkt 6a w brzmieniu:

„6a) art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2022 r. poz. 172, 975, 1561 i 2456), zwanej dalej „ustawą o ochronie praw lokatorów”;”;

2. w § 5:

a. ust. 3 i 4 otrzymały brzmienie:
"3. Warunkiem przyznania Pomocy finansowej jest przyjęcie przez gminę:

1. programu, na podstawie art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej, lub

2. uchwały, na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy prawo ochrony środowiska, lub

3. regulaminu, na podstawie art. 11d ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456).

4. Pomoc finansowa może zostać udzielona zarówno w przypadku programu lub uchwały lub regulaminu już przyjętego jak i takiego, który dopiero ma zostać przyjęty. W drugim przypadku program lub uchwała lub regulamin musi zostać przyjęty przed podpisaniem Umowy dotacji.”;

b. po ust. 6 dodano ust. 7 w brzmieniu:

„7. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, dopuszcza się dofinansowanie kosztów koniecznych do poniesienia przez gminę przy poprawie efektywności energetycznej budynków z lokalami, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów. W takim przypadku warunków określonych w ust. 3 nie stosuje się.”;

3. w § 6 ust. 2 otrzymał brzmienie:

„2. Wnioski należy składać w terminie od 6 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r. (termin uważa się za zachowany, jeśli Wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 14 marca 2023 r.) wyłącznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /umwm/skrytka lub /umwm/SkrytkaESP). W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku na adres e-mail Departamentu: gospodarka.odpadami@mazovia.pl, przy czym nie zwalnia to Wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego Wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów. Ponadto, w takim przypadku należy w treści wiadomości e-mail podać informację o awarii systemu ePUAP.”;

4. w § 9 po ust. 5 dodano ust. 6 w brzmieniu:

„6. Działania określone w ust. 4 pkt 2 – 9 będą uznane za koszty kwalifikowalne wyłącznie w przypadku jednoczesnego realizowania działania określonego w ust. 4 pkt 1.”;

5. w załączniku nr 3 pkt 1 otrzymał brzmienie:
"1. Posiadanie diagnozy ubóstwa energetycznego
- 30 pkt – gmina przeprowadziła diagnozę ubóstwa energetycznego
- 0 pkt – gmina nie posiada diagnozy ubóstwa energetycznego”.

UWAGA!

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” złożone przed dniem wejścia w życie ww. zmiany Regulaminu będą mogły zostać zmodyfikowane przez Beneficjenta w zakresie objętym nowelizacją w terminie do 14 marca 2023 r.

Opublikowano: 2023-02-23

Przez:admin