Konsultacje projektu programu ochrony powietrza dotyczącego dwutlenku siarki

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczyna konsultacje społeczne projektu programu ochrony powietrza dotyczącego dwutlenku siarki.

Konsultacje rozpoczynają się 24 kwietnia 2023 r. i trwać będą do 15 maja 2023 r.

Dlaczego powstaje kolejny program ochrony powietrza?

Z rocznej oceny jakości powietrza za rok 2021, dokonanej w ramach państwowego monitoringu środowiska przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wynika, że w 2021 roku, w strefie mazowieckiej (obszar województwa mazowieckiego bez obszarów: Warszawy, Płocka i Radomia), na stacji pomiarowej Biała w gminie Stara Biała, wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki w powietrzu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) konieczne jest określenie kolejnego programu ochrony powietrza.

Celem powyższego programu jest poprawa stanu powietrza na terenie strefy mazowieckiej
w zakresie dwutlenku siarki oraz ograniczenie skutków i czasu trwania przekroczeń stężeń normatywnych dwutlenku siarki w powietrzu (poziomów dopuszczalnych i poziomu alarmowego). Integralną częścią programu jest plan działań krótkoterminowych, podejmowany w celu niedopuszczenia do przekroczenia poziomów dopuszczalnych i poziomu alarmowego albo w przypadku ich przekroczenia, jak najszybsze obniżenie stężeń.

Co zawiera program ochrony powietrza?

Opinie, uwagi i wnioski

Każdy obywatel może złożyć uwagi do projektu programu ochrony powietrza.

Sposoby składania uwag i wniosków:

1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa;

2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail), bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl

3. ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony.

Gdzie zapoznać się z dokumentem?

Projekt programu dostępny jest do pobrania w wersji elektronicznej na dole strony.
Wersja papierowa programu jest dostępna w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji
i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00.

W przypadku konieczności bezpośredniego zapoznania się z dokumentem będą Państwo:

Co dalej?
Wszystkie opinie, uwagi i wnioski wniesione w terminie zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z przepisami prawa program ochrony powietrza ma zostać uchwalony do 26 lipca 2023 r.

Dodatkowe informacje
Zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Emisji i Ochrony Powietrza:
e-mail: powietrze@mazovia.pl
nr tel.: (+48 22) 59 79 481

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/SkrytkaESP. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556, z późn. zm.), w celu dokonania szczegółowej analizy uwag, wniosków i opinii wniesionych w trakcie konsultacji społecznych do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu;

2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;

3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z regulacji dotyczących archiwizacji;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Pan prawo żądania:

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.