Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 767/322/22  z dnia 17 maja 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach.

W ramach konkursu złożono 22 oferty. Wymogów formalnych nie spełniła jedna oferta.

Dofinansowanie przyznano na realizację 6 zadań publicznych.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zawiera Załącznik nr 1 do uchwały.

Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

Listę rezerwową ofert zawiera Załącznik nr 3 do uchwały.

Oferenci, których oferta została wybrana zostaną powiadomieni o wynikach konkursu pisemnie oraz/lub w formie elektronicznej poprzez system Witkac.pl i/lub pocztę elektroniczną, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umów.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

Tegoroczni beneficjenci powyższego otwartego konkursu ofert – sześć mazowieckich organizacji pozarządowych – będą realizowali na rzecz mieszkańców naszego województwa szereg różnorodnych działań edukacyjno-informacyjnych. Zaplanowano działania skierowane do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Wszystkie działania zostaną zrealizowane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub z zapewnieniem takim osobom dostępu alternatywnego.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej-Młodzi Razem” będzie realizowała dla mieszkańców Miasta Płocka i powiatu płockiego zdanie pn. „Zmieniamy, działamy dla czystego powietrza i mniejszego hałasu”.

Dla dzieci i młodzieży zorganizowane zostaną warsztaty o zanieczyszczeniu powietrza, hałasie oraz wpływie roślinności na jakość powietrza.

Uczestniczący w warsztatach dzieci i młodzież pod kierunkiem i przy wsparciu Eko-doradcy podejmą próbę realizacji oddolnych inicjatyw w swoich szkołach i wśród lokalnych społeczności, szerzących wiedzę na temat smogu, niskiej emisji i hałasu. W ramach inicjatyw ich uczestnicy przygotują filmy, prezentacje multimedialne, plakaty i z ich przesłaniem zapoznają społeczności lokalne.

Ponadto zostanie przygotowany spot edukacyjny dotyczący problematyki zanieczyszczenia powietrza oraz nadmiernego hałasu, który będzie emitowany przez 2,5 miesiąca na telebimie reklamowym LED na terenie Miasta Płocka

Na zakończenie zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące projekt, na którym zostaną zaprezentowane jego rezultaty.

Przez cały czas realizacji zadania prowadzone będą działania promocyjne w Internecie oraz w lokalnych mediach i jednostkach oświatowych.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Nasze Zatorze" przeprowadzi na terenie powiatów sierpeckiego i żuromińskiego działania w ramach zadania „Czyste powietrze w Twojej okolicy – warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów”.

Dla dzieci i młodzieży zorganizowane zostanie 10 warsztatów dotyczących problematyki ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem, w tym poruszające tematykę szkodliwości ozonu oraz wpływie roślinności na jakość powietrza. W trakcie warsztatów zostaną przeprowadzone konkursy dla ich uczestników.

Kolejne działania będą skierowane do seniorów z powiatów sierpeckiego i żuromińskiego. Będą to warsztaty poruszające tematy niskiej emisji, ekologicznych źródeł ciepła, mazowieckiej uchwały antysmogowej oraz roślin jako oczyszczaczy powietrza.

W ramach zadania zostaną zrealizowane cztery audycję w lokalnych rozgłośniach radiowych o tematyce m.in. źródeł zanieczyszczeń powietrza, niskiej emisji i możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła.

Realizacji zadania będą towarzyszyły działania promocyjne w Internecie, w lokalnych mediach i jednostkach oświatowych.

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej w Płocku zrealizuje na rzecz osób starszych z terenu Miasta Płocka i powiatu płockiego zadanie pn. "Dbaj o powietrze w swojej okolicy Kampania edukacyjna skierowana do seniorów".

Stowarzyszenie zorganizuje cykl wykładów dla seniorów, na których zostaną poruszone zagadnienia związane z źródłami zanieczyszczenia powietrza na Mazowszu, niską emisją, hałasem w środowisku oraz zanieczyszczeniem powietrza ozonem. 

Seniorzy, mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku powyżej 60 roku życia, będą mogli również wziąć udział w warsztatach poświęconym m.in. zagadnieniom czystego powietrza, kluczowej roli roślin w ochronie powietrza, smogu, spalania odpadów i hałasu w środowisku. W trakcie warsztatów organizowane będą konkursy dla ich uczestników.

"Fundacja Gwiazdka" będzie realizowała na terenie powiatu pułtuskiego, nowodworskiego i legionowskiego zadanie pn. "Smok SMOG" - interaktywne warsztaty poświęcone ochronie powietrza oraz ochronie środowiska przed hałasem.

W ramach tego zadania w przedszkolach i szkołach odbędą się warsztaty dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem eksperymentów fizyko-chemicznych przedstawiających zjawiska związane z zanieczyszczeniem powietrza, powstawaniem smogu oraz produkcją ekologicznej energii.

Fundacja zorganizuje cykl eventów społecznych poświęconych ochronie powietrza oraz ochronie środowiska przed hałasem. W ramach tego działania podczas lokalnych uroczystości powstaną profesjonalne stoiska, na których wolontariusze Fundacji będą zachęcać mieszkańców do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła oraz będą informowali m.in. o mazowieckiej uchwale antysmogowej, dzieci będą mogły wziąć udział w eksperymentach naukowych poświęconych ochronie powietrza i hałasowi oraz stworzą antysmogowe kompozycje artystyczne, rozdawane będą również dwie broszury edukacyjno-informacyjne, dla dzieci i dorosłych.

Do wszystkich mieszkańców powiatu radomskiego i przysuskiego skierowane jest zadanie pn. „Oddech dla Doliny Radomki” realizowane przez stowarzyszenie Razem dla Radomki.

W ramach zadania przeprowadzona zostanie kampania edukacyjno-informacyjna obejmująca m.in. opracowanie i rozpropagowania ulotek dotyczących m.in. wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, mazowieckiej uchwały antysmogowej i Programu ochrony powietrza.

Kolejne planowane do realizacji działanie to cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych dotyczących ochrony powietrza skierowanych do uczniów szkół podstawowych. W ramach spotkań zostanie przeprowadzony konkurs na stworzenie ulotki dot. ochrony środowiska.

Następnie planuje się zorganizowanie festynu dotyczącego ochrony powietrza, w trakcie którego zorganizowane zostaną konkursy oraz pogadanki dotyczące ochrony powietrza.

Ponadto zostaną wydrukowane i rozdystrybuowane kalendarze zawierających treści edukacyjne dotyczące działań związanych z ochroną powietrza.

Stowarzyszenie Społeczny Instytut Rozwoju będzie realizowało zadanie Hałas ma znaczeNIE!, w ramach którego grupa uczniów ze szkół z terenu powiatu sokołowskiego opracuje mapę dźwiękową Sokołowa Podlaskiego.

Wsparcie dla uczniów zapewni specjalista z tematyki hałasu, który pokieruje badaczami i wesprze ich fachową wiedzą. Do badan zostanie wykorzystany profesjonalny miernik hałasu. Raport z mapą hałasu i opracowaniem z badań zostanie opublikowany w lokalnym tygodniku, aby każdy z mieszkańców miał możliwość zapoznania się z pomiarami i ich wynikami. Publikacja odbędzie się również na stronie internetowej urzędu miejskiego oraz zwycięskiej szkoły realizującej badanie.

Ponadto w szkołach zostaną przeprowadzone przez specjalistów w tej dziedzinie warsztaty dot. hałasu.

Stowarzyszenie zorganizuje również dwa konkursy dla uczniów na opracowanie ulotki zwracającej uwagę na problem hałasu oraz konkurs plastyczny na logo popularyzujące ciszę na terenie szkół.

Do tej pory, od roku 2018, w ramach działań związanych z ochroną powietrza i ochroną środowiska przed hałasem przeprowadzono 4 otwarte konkursy ofert, w ramach których organizacje pozarządowe zrealizowały na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego 25 zadań, na które Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał blisko 430 tys. zł dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. Z tegorocznym otwartym konkursem ofert łączna kwota dotacji na te działania osiągnęła poziom blisko 630 tys. zł.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 082, (22) 35 63 812, (22) 59 79 096.