„Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” – wzór umowy o udzielenie pomocy finansowej

17 maja 2021 r. została przyjęta uchwała nr 735/229/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” przez Województwo Mazowieckie oraz udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisywania.

W załączeniu do ww. uchwały znajduje się wzór umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z § 11 ust. 9  Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, decyzję o wyrażeniu zgody na przyznanie Pomocy finansowej w ramach „MIWOPiM MAZOWSZE 2021” podejmuje Sejmik Województwa Mazowieckiego w formie uchwały. Zatwierdzona Lista Beneficjentów zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych www.mazovia.pl i www.powietrze.mazovia.pl. Dodatkowo szczegółowe informacje dotyczące podpisywania umów zostaną przekazane Beneficjentom drogą pisemną.

Informacji w sprawie MIWOPiM MAZOWSZE 2021 udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Autor:

Łucja Orłow-Gozdowska (PZ)