• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2019-05-20

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA ROK 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego informuje, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał i opublikował ocenę jakości powietrza za rok 2018 dla województwa mazowieckiego. Raport przedstawia diagnozę stanu jakości powietrza w województwie. Ocena ma kluczowe znaczenie dla działań naprawczych, ponieważ wynika z niej, że na terenie województwa przekraczane są stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5, benzo(a)pirenu, i dwutlenku azotu i to dla tych substancji powinien zostać określony nowy program ochrony powietrza.

Roczna ocena jakości powietrza (ROJP)

ROJP wykonuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska, oddzielnie dla każdego z województw, do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawę ROJP stanowią pomiary poziomów substancji w powietrzu prowadzone na stacjach Państwowego Monitoringu Środowiska. Do oceny wykorzystywane są również wyniki obliczeń z wykorzystaniem matematycznych modeli transportu i przemian substancji w powietrzu oraz inne metody prowadzenia analiz.

W ROJP analizowane są substancje, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normy stężeń w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin.

Celem ROJP jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń w strefach, a tym samym:

 1. dokonanie klasyfikacji stref, wg klas:

  1. Klasa A - poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekracza poziomu dopuszczalnego/docelowego,

  2. Klasa B - poziom stężeń zanieczyszczenia przekracza poziom dopuszczalny lecz nie przekracza poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji,

  3. Klasa C - poziom stężeń zanieczyszczenia przekracza poziom dopuszczalny/docelowy,

  4. Klasa D1 - poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekracza poziomu celu długoterminowego (dotyczy O3),

  5. Klasa D2 - poziom stężeń zanieczyszczenia przekracza poziomu celu długoterminowego (dotyczy O3),

 2. określenie obszarów przekroczeń,

 3. wskazanie przyczyn występowania przekroczeń.

Uzyskane informacje pozwalają na zidentyfikowanie obszarów, w których należy podjąć i prowadzić działania na rzecz utrzymania lub poprawy jakości powietrza.

ROJP wykonywana jest w strefach, które stanowią:

 1. aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,

 2. miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,

 3. pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

ROJP dla województwa mazowieckiego za 2018 r.

Zgodnie z ROJP, głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza w województwie mazowieckim są:

 1. sektor bytowo-komunalny (emisja powierzchniowa),

 2. komunikacja (emisja liniowa),

 3. działalność przemysłowa (emisja punktowa).

Domy ogrzewane indywidualnie oraz komunikacja samochodowa są źródłami głównie o znaczeniu lokalnym. Natomiast przemysł ze względu na dużą wysokość kominów, w znacznym stopniu eksportuje zanieczyszczenia poza granice województwa.

Znaczący udział w stężeniach substancji na obszarze województwa ma napływ zanieczyszczeń z pozostałego obszaru Polski oraz napływ transgraniczny.

W województwie mazowieckim wyróżniamy 4 strefy: aglomeracja warszawska, dwa miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy: Płock i Radom oraz jedna strefa obejmująca pozostały obszar województwa - strefa mazowiecka.

Klasyfikacja stref wg ROJP za rok 2018 przedstawia się następująco:

Ponadto ROJP wykazała przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 faza II we wszystkich strefach - klasa C (faza II - poziom do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r.). Przekroczenie poziomu celu długoterminowego dla ozonu nastąpiło we wszystkich strefach województwa ze względu na kryterium ochrony zdrowia (klasa D2) oraz w strefie mazowieckiej, ze względu na kryterium ochrony roślin (klasa D2).

Klasyfikacja stref wykonywana była na podstawie najwyższych stężeń występujących w strefie. Zaliczenie strefy do klasy C nie oznacza zatem, że jakość powietrza nie spełnia norm w całej strefie. Oznacza, że kryteria nie zostały spełnione w pewnym rejonie analizowanej strefy.

Analiza ROJP w porównaniu do lat poprzednich

 1. Poziomy stężeń pyłu PM10 i benzo(a)pirenu nadal są przekraczane.

 2. Poziom dopuszczalny dla pyłu PM2,5 został przekroczony jedynie w strefie mazowieckiej, natomiast w roku 2017 w trzech: aglomeracja warszawska, miasto Radom i strefa mazowiecka.

 3. Poziom dopuszczalny dla pyłu PM2,5 faza II (20 μg/m3) został przekroczony we wszystkich strefach, podobnie jak w roku 2017.

 4. Przekroczenia norm stężeń średniorocznych NO2 zarówno w roku 2018 jak i 2017 wystąpiły na głównych warszawskich ulicach.

Z ROJP wynika, że poziomy stężeń substancji w powietrzu, dla których zostały sporządzone programy ochrony powietrza uległy zmniejszeniu, jednak w stopniu niewystarczającym. Dlatego też niezwykle ważne jest bieżące monitorowanie stanu jakości powietrza na poziomie lokalnym, rozpoznanie lokalnych źródeł niskiej emisji oraz systematyczne i intensywne wdrażanie działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza.

Nowy program ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego

W dniu 22 lutego 2018 r. ogłoszono wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczący skargi Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie utrzymujących się od lat przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 (skarga C-336/16). W związku z powyższym Ministerstwo Środowiska prowadzi prace legislacyjne mające na celu dokonanie pełnej transpozycji art. 23 ust. 1 ww. dyrektywy poprzez zmianę ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. 1028). Konsekwencją wprowadzonych zmian prawnych obowiązującego prawodawstwa krajowego będzie konieczność przygotowania nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią będzie plan działań krótkoterminowych, na podstawie wyników oceny jakości powietrza
za 2018 r. Nowy program będzie należało uchwalić do dnia 15 czerwca 2020 r.

Pełna treść raportu ROJP dla województwa mazowieckiego za rok 2018:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/publications/card/14050

Więcej informacji o rocznych ocenach jakości powietrza:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/measuring_air_assessment_rating_info

 

 

 

Opublikowano: 2019-05-20

Przez:admin